Faglig tilgang

Vores idégrundlag er bygget på vores faglige tilgang til vores ydelser. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang af den enkelte beboers ståsted i livet. Vores højeste prioritet er, at hjælpe vores beboere videre igennem systemet, og helst hjælpes til udslusning til en selvstændig tilværelse i egen bolig, eller i et socialt botilbud med støtte. Det er vigtigt at pointere, at vores plan for vores overskud er at udvide forsorgshjemmet.

Tilbuddet arbejder med en recovery-orienteret tilgang for at øge beboernes selvstændighed. Da recovery kan være mange ting i forskellige perspektiver, har tilbuddet en fællesfaglig tilgang. Vi anser recovery som social inklusion i det lokale fællesskab og samfund, der er grundlag for solidaritet og sammenhængskraft. Tilbuddet bidrager til denne inklusionsproces ved aktivt at understøtte beboerne i deres recovery proces. Vores mål er at hjælpe den enkelte beboer til at håndtere vedkommendes behov for støtte og omsorg. Vi vil give borger indsigt i og redskaber til at mestre sit eget liv, og være en aktiv del af det. Vores ydelser fokuserer altid på borgeren og ikke grupper af borgeren, da hver enkelt borger er forskellig. I praksis arbejder vi med vores borgeres individuelle ressourcer og kompetencer gennem samtaler og vejledning i, hvilke konsekvenser der kan være ved de valg, borgeren træffer, samt rådgivning om de muligheder, der er for borgeren.

Vi kan tilbyde:

  • Rådgivning og vejledning om økonomiske og sociale forhold
  • Rådgivning og vejledning om behandlingstilbud i andre regi
  • Støtte til kontakt til kommunen (støtte til at borger får tilbud om udarbejdelse af handleplan)
  • Støtte til kontakt til øvrige relevante samarbejdspartnere m.v.
  • Personlig hjælp og socialpædagogisk støtte
  • Deltagelse i forsorgshjemmets interne drift
  • Omsorg samt pleje som f.eks. kan finde sted ved borgers egen læge

Det er vores plan på sigt, at blive godkendt ved Socialtilsynet til at køre efterforsorg i forbindelse med udflytning i egen bolig uden for forsorgshjemmet efter Serviceloven § 85.

Åbent 24/7

  • Vi er altid klar til at hjælpe dig.
  • Midlertidig ophold for boligløse samt personer med sociale problemer.
  • Drives i henhold til lov om social service § 110.

For hurtig kontakt

Ring til os på +45 39393079 Send os en email